MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR  Görevlerimiz
   

  • İlgili birim kütüphane yöneticilerinin de görüşleri alınarak, eğitim-öğretim ve araştırmalar için gerekli kitap, süreli yayın, elektronik yayın ve görsel-işitsel gereçleri yurt içi ve yurt dışından temin ederek sistematik bir şekilde düzenlenmesini ve hizmete hazır hale getirilmesini sağlamak,
    
  • Üniversite Yayın Komisyonu tarafından basılması ve yayınlanması uygun görülen yayınlar ile ders aracı olarak kullanılan kitaplar, yardımcı öğretim materyalleri gibi basılması talep edilen kitaplar ve dergilerin basım ve dağıtım işlemlerini yürütmek,
    
  • Kütüphane ve basımevi hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için, yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümü ve personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapmak,
    
  • İş akışının sağlıklı sürdürülebilmesi için, gerekli yönetmelik, yönerge, plan ve programı hazırlayıp ilgili üst organların onayına sunmak ve uygulamak,
    
  • Kendisine bağlı personelin hizmet içi eğitimini ve denetimini yapmak,
    
  • Milli Savunma Üniversitesine bağlı okul/enstitülerinin kütüphaneleri ve basımevlerinin, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile işbirliği ve uyum içinde hizmet vermesini sağlamak,
    
  • Teknolojik gelişmeleri, yeni çıkan yayınları, ulusal ve uluslararası kaynakları takip ederek üniversite eğitiminde en üst düzeyde kullanılabilirliğini sağlamak,
    
  • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının bütçesini; Milli Savunma Üniversitesine bağlı basımevi ve kütüphanelerinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlayarak rektörlüğe sunmak,
    
  • Bütçe, satın alma işlemleri ve geliştirme politikalarını takip ederek eğitim-öğretim amaçları kapsamında takip, kontrol ve onay makamı görevini yürütmek ve stratejik hedef planlaması yapmak,
    
  • Çeşitli harcama kalemlerinden (Diğer Yayın Alımları, Periyodik Yayın Alımları, Baskı ve Cilt Giderleri, EYM Modernizasyonu, Kütüphane Modernizasyonu, Basımevi Modernizasyonu) tahsis edilen ödeneklerin uygun şekilde kullanımını sağlamak,
    
  • Milli Savunma Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, yüksekokulların kütüphane ve basımevi ihtiyaçlarını belirleyerek, ihtiyaçlar doğrultusunda yenilerinin açılması veya kapatılmasını rektörlüğe teklif etmek ve bu konuda verilen kararları uygulamaya koymak,
    
  • ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ve ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) gibi veri tabanı ile ilgili kuruluşların sağladığı hizmetleri takip ederek, bu hizmetlerden yararlanılmasını sağlamak,
    
  • Elektronik Kütüphane Sistem Yönetim Grubu üyesi olmak ve elektronik kütüphanenin idamesini sağlamak ve elektronik kütüphaneye yüklenecek yayınlara onay vermek,
    
  • Ulusal ve bağlı birim kütüphaneleri ile değişim/işbirliği gerçekleştirmek,
    
  • Göreviyle ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak, personelin yurt içi ve yurt dışında yapılan mesleki toplantılara katılmasını sağlayarak bilgilerinin güncel kalmasını sağlamak,
    
  • Kütüphanecilik ve matbaacılık alanındaki mesleki gelişmeleri sürekli izleyerek bu doğrultudaki gelişmelerin uygulanabilirliğini araştırmak ve sağlamak,
    
  • Personelin özlük haklarını (Ayrılma, maluliyet, katılış, sicil, mal beyanı vb.) takip etmek, bu özlük hakları ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,
    
  • Eğitim öğretim yılı sonunda, yıl içinde yapılan çalışmalarla ilgili rektörlüğe rapor sunmaktır.