Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye  Görevlerimiz

  • Komisyon üyeleri ve diğer görevliler arasında iş bölümü yapmak ve yapılan işlerin kanuna ve mevzuata uygunluğunu sağlamak,
    
  • İhale evraklarının ve varsa numunelerinin güvenliğini, muhafazasını ve teftişe hazır hale getirilmesi için gerekli tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamak,
    
  • İhale yetkilisinden gelen “Onay Belgesi”ni ve eklerini inceleyip, mevzuata uygun olanlarına işlem yapılmasını; uygun olmayanların düzeltilmesini sağlamak,
    
  • Alımı yapılacak mal ve hizmetlerin, kanun ve mevzuata uygun olarak ilanların yayınlanmasını, isteklilere duyurulmasını sağlamak,
    
  • Gerekli incelemeyi yapmaları için ihale şartname ve eklerinin birer örneğini ilan ve daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyon üyelerine verilmesini sağlamak,
    
  • İhale Komisyonunun eksiksiz olarak toplanmasını sağlamak,
    
  • İhale sonuçlanıncaya kadar yaklaşık maliyetin gizliliğinin muhafaza edilmesini sağlamak,
    
  • İhale Komisyonunca alınan kararları ihale yetkilisinin onayına sunmak,
    
  • İhale süresince tutulacak kayıtların yürürlükteki mevzuata uygun olarak tutulmasını sağlamak,
    
  • Sözleşmelerin zamanında yapılmasını ve ihale işlem dosyalarının zamanında ilgili yerlere dağıtımını temin etmek,
    
  • Teminat makbuzlarının muhafazasını ve sözleşme hükümlerini yerine getiren satıcıların teminatlarının iadesini sağlamaktır.
    

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60