MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR  Görevlerimiz
   

  • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Rektörlüğün orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
    
  • Performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
    
  • Rektörlüğün stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
    
  • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Rektörlük bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
    
  • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
    
  • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
    
  • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
    
  • İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
    
  • Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
    
  • Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
    
  • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
    
  • Milli Savunma Üniversitesi personeli ve Misafir Askeri Personelin maaş ve özlük hakları ile satın alma, hak ediş vb. harcamalara ait tahakkuk işlemlerini yapmak,
    
  • İdarenin yatırım programı ve modernizasyon bütçesinin hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamaktır.