Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye  Görevlerimiz
   

  • Akademik, askeri ve idari personel faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve yürütmek, bağlılarının faaliyetlerini koordine etmek,
    
  • Personel planlaması, yönetimi, insan gücü ihtiyacının tespiti, temin, sınıflandırma ve yetiştirilmesi kapsamında karargâh koordinasyonunu sağlamak, nöbet hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, emniyet ve kaza önleme sisteminin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve koordine edilmesine ilişkin temel esasları belirlemek, kurslara ilişkin işlemlerini yürütmek ve personel yoklaması işlemlerine ilişkin işlemleri yürütmek,
    
  • Akademik personelin temin/istihdam, atama, değişim, yetiştirme, görevlendirme, teşvik ve ödüllendirme ile özlük haklarına ilişkin tüm işlemleri yürütmek,
    
  • Akademik personel dışında kalan personelin atama koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, atanan personelin SGK girişlerinin yapılmasını sağlamak, idari personelle ilgili kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını sağlamak, üst öğrenimi tamamlayan personelin intibak işlemlerini yapmak, talep eden idari personele, görev yeri belgesi, hizmet belgesi ve pasaport belgesi düzenlemek, terfi işlemlerini, yurtiçi ve yurt dışı görevlendirmeleri takip etmek, sendika işlemleri, aday memurların atama işlemlerini takip etmek,
    
  • MSÜ Rektörlük yerleşkesi personelinin lojman, özlük dosyası ile ilgili işlemleri yapmak, mal bildirim beyannamesi ile ilgili işlemleri yapmak, kimlik kartı işlemlerini yapmak, hizmet belgesi hazırlanması, sicil özetlerinin hazırlanması işlemlerini yapmak, personelin askerlik ile ilgili işlemleri, personelin (mazeret, yıllık, yurt dışı, ücretsiz, sağlık, doğum vb.) izin işlemlerini yapmak, personelin emeklilik, istifa vb. durumlarla ayrılmasında yapılan işlemleri takip etmek, üniversitede daimi olarak çalışan personel ile dışarıdan geçici olarak gelen personelin (ders, kurs, konferans, seminer, proje vb.) arşiv araştırmalarını yürütmek,
    
  • Konuş, kuruluş ve bağlantı değişiklikleri işlemlerini yürütmek, TMK’lara yönelik tekliflerin alınması, değerlendirilmesi, hazırlanması ve onay/onay sonrası işlemler ile fiili kadro işlemlerini yürütmek,
    
  • Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmektir.
    

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43