MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR  Görevlerimiz

  • İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek
    
  • Döner Sermaye Müdürlüğüne ait gelir-gider bütçesini hazırlayarak MSB Döner Sermaye Daire Başkanlığına göndermek
    
  • Üniversitemiz ve bağlılarında görevli öğretim elemanları tarafından döner sermaye kapsamında yapılan iş ve hizmet karşılığı elde edilen döner sermaye gelirlerini tahsil etmek
    
  • Döner Sermaye faaliyetleri için satın alınması talep edilen mal ve hizmet alımları ile ilgili tüm işlemleri yapmak, hizmetin yapılmasından veya malın teslim edilmesinden sonra işletme adına doğan borcu mevzuata uygun olarak hak sahiplerine ödemek
    
  • Üniversitemiz personeline katkı payları ve yolluk ödemek
    
  • Mevzuatı uyarınca düzenlenen mali rapor ve istatistikleri hazırlamak
    
  • Kanunlarla belirlenen beyan ve yasal kesintilerin (Vergi Usul Kanunu, SGK Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Hazine payı, SHÇEK Payı, Bilimsel Araştırma Proje Finansman Payı vb.) süresinde beyan edilerek banka hesaplarına yatırmak
    
  • Gelir ve giderlere ait belgeleri düzenlemek ve Tek Düzen Muhasebe Sistemine uygun olarak, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi (BKMYS) üzerinden yürütmek