MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


   

  MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KADRO İLANI

   
   
   Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.

   

   Başvurular doçent kadrolarına müracaat eden adaylar tarafından MSÜ Rektörlüğüne (Yenilevent/İstanbul), doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar tarafından ise ilgili dekanlık/yüksekokul/enstitülere, 02 Mayıs 2023 mesai bitimine kadar aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Her aday sadece bir kadroya başvuru yapabilecektir.

   

   İlanda yer almayan hususlarla ilgili olarak, www.msu.edu.tr adresinde yer alan “MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği” ile “MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesi”ndeki şartlar geçerli olacaktır.

   

   Kadroya seçilen adayların atama işlemleri, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır.

   

   Personel temini ile ilgili tüm duyurular MSÜ internet sayfasından yapılacaktır. MSÜ internet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.

   

   1. Başvuru Şartları

   
  a. Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak,

  b. MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği’nde belirtilen genel ve özel şartları taşımak,

  c. Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak,

  ç. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50, ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi kadrosuna başvuran ve doktorasını tamamlamış olan adaylar için ALES şartı aranmaz. Doktorasını tamamlamış adayların jüri değerlendirmesinde; adayın son beş yıla ait sınav belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir),

  d. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlu olmak,

  e. Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını almış olmak,

  f. Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak,

  g. Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak,

  ğ. Doçent unvanına sahip adaylar sadece doçent  kadrosuna başvuru yapabilecektir.

  h. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesinde her bir kadro için ilgili bilim dallarında belirtilen asgari şartları ve puanı karşılama şartları aranır.

   

   

   2. Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı
   

  a. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

  b. Özgeçmiş (YÖKSİS’ten fotoğraflı alınacak veya MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

  c.  Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),

  ç. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır),

  d. Adli sicil belgesi (e-devlet sisteminden alınacaktır),

  e. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır),

  f. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),

  g. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,

  ğ. 1 (bir) adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

  h. Bilimsel yayınların listesi ve suretleri (Adayların yayınlarını Akademik Değerlendirme Çizelgesine göre sıralayarak basılı suretlerin sağ üst köşesine değerlendirme çizelgesindeki madde/fıkra/bent numaralarını yazması gerekmektedir),

  ı. Başvuru genel değerlendirme çizelgesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

  i. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesindeki esaslar temel alınarak hazırlanan “Akademik Değerlendirme Çizelgesi”,

  j. DOI numarası alınmamış ancak ilgili makam tarafından yayımına karar verilen bilimsel çalışmalar için “Yayımlanması Kabul Edildi” yazısı,

  k. Doçent kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için doçentlik belgesi (noter onaylı veya e-devlet sisteminden alınacaktır),

  l. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar.

   
   Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda başvuru dosyasının 1 adedi fiziki dosya ve 6 adet USB belleğe yüklenmiş pdf formatında dijital dosya olarak hazırlanacaktır. Fiziki dosyanın hazırlanmasında kullanılacak klasör mavi sert kapaklı, sırtlığında başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir. Klasör içeriği bölümlendirilmiş olacaktır. Dosya kapsamında yer verilen d, e, f, g, ğ fıkralarındaki belgeler dijital dosyalara konulmayacak sadece fiziksel dosyada yer alacaktır.
   

   

   3. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı
   

  a. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

  b. Özgeçmiş (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

  c. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),

  ç. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır),
  d. Son 5 (beş) yıla ait ALES belgesi,
  e. Not Dökümü (Islak imzalı suret ya da doğrulama kodu bulunan belge kabul edilecektir. Not dökümü beyan edilmediği takdirde e-devlet sistemi üzerinden alınan yükseköğretim mezuniyet belgesinde yer alan mezuniyet notu ile başvuru yapılabilir),
  f. Adli sicil belgesi (e-devlet sisteminden alınacaktır),
  g. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır), 

  ğ. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),

  h. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,

  ı. 1 (bir) adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır

  i. Varsa bilimsel yayınların listesi ve suretleri,

  j. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet sisteminden alınacaktır),

  k. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar.

   
   Başvuru dosyasının hazırlanmasında plastik mavi renkli telli dosya kullanılacaktır. Başvuru dosyası bölümlendirilmiş olarak hazırlanacak ve dosya kapağında başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir.

   

   
  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
  KADROLARI İÇİN FAALİYET TAKVİMİ

   
   1  Ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihleri  01-02 Haziran 2023
   2   Giriş sınavı tarihleri  12-23 Haziran 2023
   3  Asil ve yedek adayların açıklanma tarihleri  13-14 Temmuz 2023
   

   
   
   
   
  1_Akademik kadro ilan çizelgesi için tıklayınız
  2_MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesi için tıklayınız
  3_Özgeçmiş Formu için tıklayınız
  4_Akademik Değerlendirme Çizelgesi Örneği için tıklayınız
  5_Uluslararası Alan İndeksi için tıklayınız
  6_Öğretim Üyesi dilekçe örneği için tıklayınız
  7_Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi dilekçe örneği için tıklayınız
  8_Başvuru Genel Değerlendirme Formu için tıklayınız
  9_Güvenlik Soruşturması Formu için tıklayınız

   
   

   

  ÖNEMLİ HUSUSLAR

  1. Öğretim üyesi kadrolarına başvuru amacıyla hazırlanacak dosya kapsamında yer alan “Başvuru dilekçesi, adli sicil belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi fotokopisi, 1 adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması formu ile askerlik durum belgesi” sadece fiziki dosyada yer alacaktır.

   

  2. Güvenlik soruşturması formuna fotoğraf yapıştırılmayacak, fotoğraf dijital ortamda yüklenerek renkli çıktı alınarak, ıslak imzalı olacak şekilde dikey yönlü 1 suret hazırlanacaktır. Formun birden fazla sayfaya taşması durumunda önlü arkalı tek yaprak kâğıda çıktı alınacaktır.

   

  3. Söz konusu alım faaliyeti kapsamında irtibat numaraları ve iletişim adresleri aşağıda yer almaktadır. Adayların bilgi almak istediklerinde kadronun bulunduğu okul/enstitü ile irtibata geçmeleri ve başvurularını ilgili okul/enstitüye şahsen yapmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

   

  BİRİM ADI ADRES TELEFON
  Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü Konaklar Mahallesi Org. İzzettin Aksalur Caddesi Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü 34334 Yenilevent-Beşiktaş/ İstanbul 0212    398 01 00
  Dahili: 2122/2123
  Kara Harp Okulu Devlet Mahallesi, Kara Harp Okulu Caddesi Çankaya/Ankara 06420 0312    417 51 90
  Dahili: 5103
  Deniz Harp Okulu Deniz Harp Okulu Komutanlığı, 34942 Tuzla/İstanbul 0216    395 26 30
  Dahili: 3091
  Hava Harp Okulu       Hava Harp Okulu Komutanlığı, 34149 Yeşilyurt/İstanbul 0212    663 24 90
  Dahili: 4314/4506/4483
  Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Altıeylül/Balıkesir 0266    221 23 50
  Dahili: 4112/4110
  Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu 77730 Altınova/Yalova 0226    462 83 10
  Dahili: 2422/2513
  Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Gaziemir/ İzmir 0232    251 16 00
  Dahili: 5132/5059
  Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu Devlet Mahallesi, Merasim Sok. Bakanlıklar/Ankara 0 312 425 04 42
  Dahili: 3101
  Yabancı Diller Yüksek Okulu Kuleli Mahallesi Kuleli Caddesi Milli Savunma Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kuleli Yerleşkesi Komutanlığı 34680 Üsküdar/ İstanbul 0216 462 37 46
  Dahili: 4008
  Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Konaklar Mahallesi Org. İzzettin Aksalur Caddesi Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü 34334 Yenilevent-Beşiktaş/ İstanbul 0212    398 01 00
  Dahili: 3857/3812
  Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Konaklar Mahallesi Org. İzzettin Aksalur Caddesi Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü 34334 Yenilevent-Beşiktaş/ İstanbul
   
  0212 398 01 00
  Dahili: 3121/3106