Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


  MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KADRO İLANI

       Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.

       Başvurular, profesör ve doçent kadrolarına müracaat eden adaylar tarafından MSÜ Rektörlüğüne (Yenilevent/İstanbul); doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar tarafından ise ilgili dekanlık/astsubay meslek yüksek okulu müdürlüğü/ enstitü müdürlüğüne Resmi Gazetede ilan edilmesinden itibaren on beş gün içinde aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen yapılacaktır. Her aday sadece bir kadroya başvuru yapabilecektir.

      İlanda yer almayan hususlarla ilgili olarak, www.msu.edu.tr adresinde yer alan “MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği” ile “MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesi”ndeki şartlar geçerli olacaktır.

      Kadroya seçilen adayların atama işlemleri, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır.

      Personel temini ile ilgili tüm duyurular MSÜ internet sayfasından yapılacaktır. MSÜ internet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.    Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.

  1. Başvuru Şartları

  a. Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak,

  b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  c. Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak,

  ç. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50, ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi kadrosuna başvuran ve doktorasını tamamlamış olan adaylar için ALES şartı aranmaz. Jüri değerlendirmesinde; adayın son beş yıla ait sınav belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES sonucu açıklanana kadar adayların son beş yıl içindeki ALES puanı geçerlidir),

  d. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1984 ve sonrası doğumlu olmak,

  e. Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını almış olmak,

  f. Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak,

  g. Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak,

  ğ. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesinde her bir kadro için ilgili bilim dallarında belirtilen asgari şartları ve puanı karşılama şartları aranır.

  2. Akademik Kadrolara Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı

  a. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

  b. Özgeçmiş (YÖKSİS’ten fotoğraflı alınacak veya MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

  c. Aranan şartları karşıladığını gösterir belgeler. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),

  ç. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır),

  d. Adli sicil belgesi (E-devlet sisteminden alınacaktır),

  e. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-devlet sisteminden alınacaktır),

  f. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devlet sisteminden alınacaktır),

  g. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),

  ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

  h. Dört adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır) ve ıslak imzalı formun taranmış halinin PDF formatında yer aldığı bir adet yoğun disk (cd),

  ı. Bilimsel yayınların listesi ve suretleri (Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların yayınlarını Akademik Değerlendirme Çizelgesine göre sıralayarak basılı suretlerin sağ üst köşesine değerlendirme çizelgesindeki madde/fıkra/bent numaralarını yazması gerekmektedir),

  i. ALES belgesi (Öğretim üyesi kadrosuna başvuru için aranmaz),

  j. Başvuru dosyasında yer alan bilimsel yayınların dijital kopyalarının bulunduğu yoğun disk,

  k. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesindeki esaslar temel alınarak hazırlanan “Akademik Değerlendirme Çizelgesi” (öğretim üyesi kadroları için),

  l. DOI numarası alınmamış ancak ilgili makam tarafından yayımına karar verilen bilimsel çalışmalar için “Yayımlanması Kabul Edildi” yazısı,

  m. Doçent ve profesör kadrolarına başvuruda bulunan adaylar için doçentlik belgesi (noter onaylı),

  n. Başvuru dosyasının hazırlanmasında Öğretim Üyesi dışındaki kadrolar plastik mavi renkli telli dosya kullanacaktır. Başvuru dosyası bölümlendirilmiş olarak hazırlanacak ve başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro kapakta belirtilecektir.

       Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda başvuru dosyası 6 suret hazırlanacaktır (noter onaylı belge kullanıldıysa bir dosyada orijinal, diğerlerinde fotokopi kullanılabilir). Başvuru dosyasının hazırlanmasında kullanılacak klasör mavi sert kapaklı, sırtlığında başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir. Klasör içeriği bölümlendirilmiş olacaktır. Dört adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu ve ıslak imzalı formun taranmış halinin PDF formatında yer aldığı bir adet yoğun diskin (CD), başvuru dosyalarından sadece birine konulması yeterlidir.

   

  Başvuru Tarihleri : 20 Eylül - 04 Ekim 2018


  ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN FAALİYET TAKVİMİ

  1. Ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihleri 15-19 Ekim 2018
  2. Giriş sınavı tarihleri 22 Ekim – 02 Kasım 2018
  3. Asil ve yedek adayların açıklanma tarihleri 05-09 Kasım 2018

  Söz konusu alım faaliyeti kapsamında irtibat numaraları aşağıda yer almaktadır. Adaylar başvurmak istediği kadrolarla ilgili bilgi almak istediklerinde kadronun bulunduğu birim ile irtibata geçebilecektir.
   

  Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Dr.Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular şahsen ilgili Dekanlık/Müdürlük/Enstitüye yapılacaktır. Bağlantı noktaları: 
   

  Kara Harp Okulu 0312 417 51 90 Dahili: 5112/55 99
  Deniz Harp Okulu 0216 395 26 30 Dahili: 30 07 
  Hava Harp Okulu 0212 663 24 90 Dahili: 43 23
  Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 0266 221 23 50 Dahili: 3412/3621
  Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 0226 462 8310 Dahili: 24 50
  Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu 0232 251 16 00 Dahili: 5132/5059
  Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 0212 398 01 00 Dahili: 3834
  Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü 0212 398 01 00 Dahili: 3834
  Alparslan Savunma Bilimleri Ensititüsü 0312 417 51 90 Dahili: 4610
  Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği  Enstitüsü  0216 395 26 30 Dahili: 2105


  Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular MSÜ Rektörlüğüne yapılacaktır. Bağlantı noktaları: 

  Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü    0212  398 01 00  Dahili: 2128

   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60